Privacybeleid

Overeenkomst tussen de klant en Fit2Live

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de klant en Fit2Live wanneer Fit2Live de bevestiging ontvangt van de klant zijn betaling. Fit2Live kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval van bijvoorbeeld wanneer vorige betalingen onregelmatig verliepen of uitbleven. Fit2Live is ten allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website.

Annulering van dienstverlening en afspraken:

Indien de klant om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van Fit2Live, dient dit zo snel mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren schriftelijk (via e-mail: info@fit2live.be of sms: +32 475 26 58 66 te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Fit2Live gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij de klant in rekening te brengen.

Als Fit2Live door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, zal dit tijdig gecommuniceerd worden met de klant in kwestie. Fit2Live is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

Betaling:

Betaling van de factuur dient zonder opschorting of verrekening binnen 31 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij aan de klant een wettelijke bevoegdheid tot opschorting of verrekening toekomt.

Als tijdige betaling uitblijft is Fit2Live steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is.

Gezondheid:

De klant verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de dienstverlening te ontvangen zonder schade voor zijn gezondheid. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Fit2Live aan te gaan, zijn arts en/of cardioloog te raadplegen. Alsook het bewijs van goedkeuring mee te nemen om een submaximale belasting van het hart te ondergaan.

Intellectueel eigendom en geheimhouding:

Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Fit2Live voor de uitvoering van de dienstverlening, zijn en blijven eigendom van Fit2Live. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Fit2Live.

Fit2Live is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van de klant die in het kader van de dienstverlening is verkregen.

Aansprakelijkheid:

Fit2Live is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de klant verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie. Daarnaast kan Fit2Live ook niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.